ನುಡಿಬೀಡು

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು

Name:

ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ರತ್ನಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ಜೀವಾನ್ನ ನುಡಿಗಳೇ ನಾನೀವ ಧನದಾನ ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನದೇವರೆಂಬ ತುಕಾ ನುಡಿಗಳೇ ಎನಗೆ ಪೂಜ್ಯ ---------- ತುಕಾರಾಮ

Friday, September 01, 2006

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿರುವ ಬರಹ

ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು, ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೀಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬರೆವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ನನಗೆ ದೊರಕುವ ಲಾಭ. ಓದುಗರಿಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳ ಜಾಗ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home