ನುಡಿಬೀಡು

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು

Name:

ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ರತ್ನಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ಜೀವಾನ್ನ ನುಡಿಗಳೇ ನಾನೀವ ಧನದಾನ ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನದೇವರೆಂಬ ತುಕಾ ನುಡಿಗಳೇ ಎನಗೆ ಪೂಜ್ಯ ---------- ತುಕಾರಾಮ

Friday, September 01, 2006

ನುಡಿ

ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ರತ್ನಗಳು
ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು
ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನ ಜೀವಾನ್ನ
ನುಡಿಗಳೇ ನಾನೀವ ಧನದಾನ
ನುಡಿಗಳೇ ಎನ್ನದೇವರೆಂಬ ತುಕಾ
ನುಡಿಗಳೇ ಎನಗೆ ಪೂಜ್ಯ

---------- ತುಕಾರಾಮ (ಮರಾಠಿ ಸಂತಕವಿ)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home